Technical Program Committee

Cheng Cai
Shanghai Dianji University, Shanghai

Xiaoyong Song
Shanghai Dianji University, Shanghai

Ming Li
Shanghai Dianji University

Shanghai Jingchao Li
Shanghai Dianji University, Shanghai

Pengyi Jia
Western University, Canada

Siyuan Hao
Qingdao University Of Technology, Qingdao

Wanying Shi
Portland State University, USA

Bin Zhang
Kanagawa University, Japan

William Wang
University of Leicester, UK

Ao Li
Harbin University of Science and Technology, Harbin

Na Wu
Nanjing University of Posts and Telecommunications, Nanjing

Yue Zeng
Jinling Institute of Technology, Nanjing

Yang Xu
Guizhou University, Guiyang

Pengpeng Zhang
Shanghai Dianji University, Shanghai

Shuihua Wang
University of Leicester, UK

Tingting Sui
Shanghai Dianji University, Shanghai

Yulong Ying
Shanghai University of Electric Power, Shanghai

Haijun Wang
Shanghai Dianji University, Shanghai

Zhimin Chen
Shanghai Dianji University, Shanghai

Wei Xiao
Shanghai Dianji University, Shanghai

Juhui Ren
Shanghai Dianji University, Shanghai