Organizing Committee

General Chair

Junjie Yang
Shanghai Dianji University, Shanghai, China

General Co-Chairs

Cheng Cai
Shanghai Dianji University, Shanghai

Yulong Ying
Shanghai University of Electric Power, Shanghai

Technical Program Committee Chairs

Prof. Yudong Zhang
University of Leicester, UK

Prof. Peng Chen
Southeast University, China

Prof. Jingchao Li
Shanghai Dianji University, China

Technical Program Committee Co-Chairs

Wanying Shi
Portland State University, USA

Pengpeng Zhang
Shanghai Dianji University, Shanghai

Na Wu
Nanjing University of Posts and Telecommunications, Nanjing

Web Chair

Xiaoyong Song
Shanghai Dianji University, Shanghai

Publicity and Social Media Chair

Tingting Sui
University of Leicester, UK

Workshop Chairs

Haijun Wang
Shanghai Dianji University, Shanghai

Zhimin Chen
Shanghai Dianji University, Shanghai

Sponsorship & Exhibit Chair

Siyuan Hao
Qingdao University Of Technology, Qingdao

Publication Chairs

Bin Zhang
Kanagawa University, Japan

Ao Li
Harbin University of Science and Technology, Harbin

Panel Chair

Shuihua Wang
University of Leicester, UK

Tutorial Chair

Pengyi Jia
Western University, Canada

Demo Chair

Yue Zeng
Jinling Institute of Technology, Nanjing

Poster and PhD Track Chair

Yang Xu
Guizhou University, Guiyang

Local Chair

Ming Li
Shanghai Dianji University, Shanghai