Technical Program Committee

Chunqiang Hu
Chongqing University, China

Qilin Fan
Chongqing University, China

Shu Fu
Chongqing University, China

Chao Qiu
Tianjin University, China

Ran Wang
Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China

Xiaolong Yang
Chongqing University of Posts and Telecommunications, China

Li Zhou
National University of Defense Technology, China

Fang Fang
Western University, Canada

Ke Yu
Chongqing University, China

Ying He
Shenzhen University, China 

Huiwei Wang
Southwest University, China

Ru Huo
Beijing University of Technology, China

Hui Li
Chongqing University, China