Organizing Committee

General Chair

Xiuhua Li
Professor, Chongqing University, Chongqing, China

General Co-Chairs

Victor C. M. Leung
University of British Columbia, Canada

Xiaofei Wang
Tianjin University, China

Program Chairs

Xin Liu
Professor, Dalian University of Technology, Dalian, China

Mu Zhou
Professor, Chongqing University of Posts and Telecommunications, Chongqing, China

Technical Program Committee Co-Chairs

Feng Li
Zhejiang Gongshang University, China

Qilin Fan
Chongqing University, China

Web Chair

Hui Li
Chongqing University, China

Publicity and Social Media Co-Chairs

Shuo Shi
Harbin Institute of Technology, China

Shu Fu
Chongqing University, China

Workshops Chair

Xin Liu
Professor, Dalian University of Technology, Dalian, China

Sponsorship & Exhibits Chair

Wei Zhou
Chongqing University, China

Publications Chair

Ke Yu
Chongqing University, China

Local Chairs

Qilin Fan
Chongqing University, China

Ke Yu
Chongqing University, China