Accepted papers

Main Track Papers

1. Deep Reinforcement Learning-based joint task offloading and radio resource allocation for platoon-assisted vehicular edge computing: Chen, Yi; Hu, Xinyu; Chai, Haoye; Zhang, Ke; Wu, Fan; Gu, Lisha
2. On Relay Selection for Relay-Assisted D2D Communications with Adaptive Modulation and Coding in Cellular Systems: Bi, Xixi; Ma, Ruofei; Liu, Gongliang
3. LANDMARC indoor positioning algorithm based on optimized Radial Basis Function neural network: Ren, Jingqiu; Bao, Ke; Zhang, Guanghua; Chu, Li; Lu, Weidang
4. Research on D2D Communication Resource Allocation Algorithm in New-generation Communication System: Ge, Yanliang; Zhao, Qiannan; Zhang, Guanghua
5. An Intelligent Elevator System Based on Low Power Wireless Networks: Yu, Congying; Sun, Ruize; Hong, Qijun; Chao, Weiwen; Ning, Lei
6. System-Level Performance Analysis in 3D Drone Mobile Networks: Huang, Jiayi; Shojaeifard, Arman; Tang, Jie; Wong, Kai-Kit
7. Joint Power Allocation and Splitting Control in SWIPT-Aided Multi-Carrier NOMA System: Tang, Jie; Luo, Jingci; Ou, Junhui; Zhang, Xiuyin; Zhao, Nan; So, Daniel; Wong, Kai-Kit
8. An Outage Probability Based Channel Bonding Algorithm for 6G Network: Sun, Weifeng; Zhang, Guanghao; Zhou, Yiming; Guo, Rui
9. Modelling Rumor With the saturated attenuation of interest and Social Reinforcement Mechanism in Online Social Networks: Tang, Chaosheng; Sun, Junding; Ren, Jianji
10. Rumor Spreading Model Considering Social Rein-forcement Mechanism in Complex Networks: Tang, Chaosheng; Sun, Junding; Ren, Jianji; Zhang, Xiaohong
11. PDTM: Poisson Distribution-based Trust Model for Wireless Sensor Network: Fang, Weidong; Zhang, Wuxiong; Chen, Wei; Pei, Jun; Gao, Weiwei
12. Research on detection method of malicious node based on flood attack in VANET: Xie, Yizhen; Li, Yuan; Wang, Yongjian
13. Two Attacking Strategies of Coordinated Cyber-Physical Attacks for Cascading Failure Analysis in Smart Grid: Kang, WenJie
14. Adaptive Collaborative Computing In Edge Computing Environment: Ren, Jianji; Wang, Haichao; Zhang, Xiaohong
15. Collaborative Mobile Edge Caching Strategy Based on Deep Reinforcement Learning: Ren, Jianji; Hou, Tingting; Zheng, Shuai
16. A Joint Scheduling Scheme for Relay-Involved D2D Communications with Imperfect CSI in Cellular Systems: Hu, Zhixiang; Ma, Ruofei; Liu, Gongliang
17. Decentralized Resource Sharing Platform for Mobile Edge Computing: Zhang, Hongbo; Fan, Sizheng; Cai, Wei
18. Private Cloud in 6G Networks: A Study from the Total Cost of Ownership Perspective: Chi, Yuanfang; Dai, Wei; Fan, Yuan; Ruan, Jun; Hwang, Kai; Cai, Wei
19. Construction of Smart Carbon Monitoring Platform for Small Cities in China Based on Internet of Things: Zhang, He; Zhang, Jianxun; Wang, Rui; Peng, Qianrui; Shang, Xuefeng; Gao, Chang
20. Mining Raw Trajectories for Network Optimization from Operating Vehicles: Ning, Lei; Zhang, Runzhou; Pan, Jing; Li, Fajun
21. Research on Simulation Method of 5G Location Based on Channel Modeling: Chi, Guo; Jiang, Yu; Fei, Guo Wen; Yue, Deng; Nan, Liu Jing
22. Towards the Future Data Market: Reward Optimization in Mobile Data Subsidization: Xiong, Zehui; Zhao, Jun; Kang, Jiawen; Niyato, Dusit; Deng, Ruilong; Xie, Shengli
23. Design of Power Allocation for APSK Non-Coherent Spatial Modulation System: Wang, Tian Jia; Wu, Cheng Jia; Jin, Ping Xiao; Wu, Qing; Chen, Xiao Dong
24. Research on SDN Enabled by Machine Learning: An Overview: Zhao, Pu; Zhao, Wentao; Liu, Qiang
25. Hybrid Duplex Relay Selection in Cognitive Radio Network: Xue, Ru Ya; Hou, Na Wei; Li, Yi Zhao; Xia, Shuai Shuai
26. Group paging mechanism with pre-backoff for machine-type communication: Liu, Yong; Zhu, Qinghua; Zhao, Jingya; Han, Wei

Workshop Papers

1. Research on coal mine gas safety evaluation based on D-S evidence theory data fusion: SUN, Zhenming; Li, Dong ; HOU, Yunbing 
2. A virtual reality simulation system for coal safety based on cloud rendering and AI technology: Jiang, Zhan ; Li, Mei ; Sun, Zhenming ; Tan, Zheng; Chen, Jinchuan
3. 3D Online Mine Ventilation Simulation System Based on GIS: Liu, Hui ; Mao, Shanjun; Li, Mei ; Lyu, Pingyang
4. Sports pose estimation based on LSTM and Attention: Zhang, Chuanlei ; Liu, Lixin ; Xiang, Qihuai
5. Tracking Algorithm of Underground Miners Based on Multi-feature Fusion: Huihui Liang,; Weizhen Jia
6. Recognition of Coal Mine Safety Signs Based on Convolutional Neural Network: Weizhen Jia,; Huihui Liang
7. Rockburst prediction of multi-dimensional cloud model based on improved hierarchical and critic: Yang, Wei
8. Research on Time-Sensitive BBU Shaper for Supporting the Transmission of Smart Grid: Wang, Jiye; Zhang, Chenyu; Li, Yang; Hao, Baozhong; Lu, Zhaoming
9. Virtual Reality, Augmented Reality and Mixed Reality on the Marketing of Film and Television Creation Industry: Ge, Rui ; Chen, Hsuan-Yu; Hsiao, Tsung-Chih; Liu, Chia-Hui ; Wu, Zhen-Yu
10. VR and AR Technology on Cultural Communication: Guo, Minqi ; Chen, Hsuan-Yu; Hsiao, Tsung-Chih ; Liu, Chia-Hui; Wu, Zhen-Yu
11. On the Security Policy and Privacy Protection in Electronic Health Information System: Chen, Hsuan-Yu ; Huang, Yao-Min; Wu, Zhen-Yu ; Liu, Chia-Hui ; Huang, Yin-Tzu
12. The Development of Smart Home Disaster Prevention System: Su, Zhan-Ping; Wu, Zhen-Yu; Liu, Chia-Hui
13. Design and Implementation a Smart Pillbox: Hsu, Chin-Chia ; Chen, Tzer-Long; Chang, I-Fang; Wu, Zhen-Yu ; Liu, Chia-Hui
14. Multi-function electric scooter assistant system for seniors: Chen, Tzer-Long ; Chang, Chien-Yun ; Wu, Zhen-Yu; Liu, Chia-Hui
15. Using Water Monitoring to Analyze the Livability of White Shrimp: Wu, Hsin-Te; Hu, Wu-Chih ; Tseng, Fan-Hsun; Zhan, Jun-Wei ; Zhang, Jing-Mi
16. Using an Automatic Identification System (AIS) to Develop Wearable Safety Devices: Wu, Hsin-Te

Late Track Papers

1. Modulation Recognition with Alpha-Stable Noise over Fading Channels: Zhang, Lingfei; Liu, Mingqian
2. An improved Linear threshold model: Zhang, Xiaohong; He, Nanqun; Qian, Kai; Yang, Wanquan; Ren, Jianji
3. High-discrimination multi-sensor information decision algorithm based on distance vector: Zhang, Lingfei; Chen, Bohang
4. Performance Analysis for Caching in Multi-tier IoT Networks with Joint Transmission: Feng, Tianming; Shi, Shuo; Gu, Xuemai; Xu, Zhenyu
5. MPR Selection Based on Link Transmission Quality and Mobile Similarity in OLSR for FANETs: Li, Ziheng; Shi, Shuo; Gu, Xuemai
6. Research on D2D Resource Fair Allocation Algorithm in Graph Coloring: Ge, Yanliang; Zhao, Qiannan; Zhang, Guanghua; Lu, Weidang
7. Anti-interference UAV Powered Cooperative MEC Network for Intelligent Agriculture: Li, Chenkai; Lu, Weidang; Xu, Xiaohan; Peng, Hong; Huang, Guoxing
8. Fast estimation for the number of Clusters: Zhang, Xiaohong; He, Zhenzhen; Jia, Zongpu; Ren, Jianji
9. Research on Risk Transmission Process and Immune Strategy of Mine Electric Power Information Network: Ma, Caoyuan; Chen, Qi; Chen, Wei; Yan, Long; Huang, Xianqi
10. Privacy-Preserving Selective Data Aggregation with Revocation for Fog-assisted IoT in B5G Networks: Zhang, Jianhong; Bai, Wenle; Li, Wei; Xie, Weiliang
11. Research on Monitoring and Regularity of Coal Mine Methane Extraction State: Wu, Chao; Wu, Yuliang; Zhu, Changsheng
12. Improvement of Online Education Based on A3C Reinforcement Learning Edge Cache: Wang, Haichao; Hou, Tingting; Ren, Jianji